Πιθανές δυσκολίες στο παιδί σας

Προειδοποιητικές ενδείξεις που καταδεικνύουν πιθανές δυσκολίες στο παιδί σας:

 • Συναντά δυσκολίες στην απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων.
 • Δεν εκτελεί απλές εντολές ή δυσκολεύεται στις σύνθετες.
 • Δυσκολεύεται να πιάσει το μολύβι, να κόψει με το ψαλίδι κ.λ.π
 • Ο προφορικός του λόγος είναι ανώριμος συντακτικά και γραμματικά.
 • Έχει περιορισμένο λεξιλόγιο, δεν έχει καλή άρθρωση κ.λπ

 Έχει δυσκολία στις κοινωνικές δεξιότητες

 • δε γνωρίζει πως να πλησιάσει τα άλλα παιδιά ή τα πλησιάζει αδέξια,
 • συχνά απομονώνεται από την ομάδα
 • είναι περισσότερο διαχυτικό προς τα άλλα παιδιά.

Αν και προσπαθεί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου,

 • δυσκολεύεται να γράψει τα γράμματα των λέξεων στη σωστή σειρά,
 • να κατονομάσει τους μήνες
 • να εκτελέσει μια απλά μαθηματική πράξη
 • να κατανοήσει και να αποδώσει το νόημα  ενός κειμένου.

Έχει δυσκολία στη συγκέντρωση,

 • κουνά συνέχεια κάτι όταν διαβάζει,
 • ονειροπολεί συχνά,
 • αργεί να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε εργασία,
 • δεν προσηλώνεται για πολλή ώρα στο μάθημα,
 • είναι υπερβολικά παρορμητικό και υπερκινητικό.

 • Παρουσιάζει μια αλλαγή στη συμπεριφορά ή στο συναίσθημα του.
 • Παρουσιάζει συμπεριφορά ακατάλληλη για την ηλικία του.
 • Γενικά δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τους άλλους.
 • Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Παρουσιάζει αισθητηριακές δυσλειτουργίες ή άλλες κινητικές διαταραχές.